تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»


درخت بوطی که غذایش را عدس های کاشته شده با او تقسیم می کنند!


شقایق هم شقایق قدیم!این  گونه بودن دانه بلوط ها نتیجه تفکر اقتصادی بشر است!


 نمایی از کل کنگرک شرق شهر مصیری مرکز شهرستان رستمکوه های بردکوه،دلی قاید شفیع، میر خیر اله و.... رستم
 کنارجاده شهرستان رستم - یاسوج

/

« گردنه نیجل« شرق مصیریکنار جاده رستم- یاسوج( جاده قدیم به طور افقی به شکل خطی
در وسط کوه روبرو پیداست.