تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»


کوه های شمال شهر مصیری از نمایی دور


کوه سیاه سال 92 خودی نشان داده است.


( من و مادر  دوست سال های  دور و دراز ) هیچ وقت فکر نمی کردم به این حال و روز او را ببینم.
بیماری یک سال گذشته و داغ سه جوان
و نوجوان امانش را بریده است. او را به طبیعت بردیم تاشاید یک روز از غم هایش دور باشد.آفت و بیماری بلوط های زاگرس را دارد از پای در می آورد.


حسرت! حسرتی ناشی از بی تفاوتی مسوولین است نه جامعه شناسان!؟؟؟؟؟


کاری از دست تو ساخته نیست الا بنویسی؟!