تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»


روستای شاه جان احمد و گردنه بردکوه از نمایی دور

زمین های زراعی کوه پایه کوه سیاه منطقه رستم فارس


قسمتی از کوه سیاه


بخشی از کوه سیاه در شرق شهر مصیری مرکز شهرستان رستم فارس از نمایی دیگر