تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»


منظره ای از روستای شاه جهان احمد و کوه های شمال شرق آن


زمین های غرب روستای حاجی کوهی رستم( روستای قدیمی) معروف به چال کتهی

درختان بلوط حلپه زار( و نمای گردنه معروف بردکوه)

 
دره گرم و کوه شمال آن( کوه گزه کون)


یک آسیاب دستی ( بردهر یا بردله) نه چندان خوب